O Firmie - WITAMY, JESTE¦MY LENPOLSKA - SPECJALISTYCZNE STUDIO LNIANYCH ARAN¯ACJI/THE BRINGER OF BEAUTY ... www.linenmode.com ; e: info@linenmode.com ; jeste¶my tutaj - porozmawiajmy ; t: 600071214
HAS SELECTED FOR YOU THE BEST ARTISAN AND SPECIAL LINEN, IN THE RESPECT OF THE BEST POLISH LINEN TRADITIONS. LNIANE ARAN¯ACJE TO KOMPOZYCJA WIELU WYSELEKCJONOWANYCH LNÓW Z POLSKI - LUXURY POLISH LINEN_TRADE FAIR - DESIGN LINEN MODE POLAND - 2015/2016 lenpolska butik - NA WIELE SPOSOBÓW: DEKORACJE WNÊTRZ; TAPICEROWANIE; DRAPERIA; LNIANE MATERIA£Y DOMOWE I UBRANIA - nosimy naturalne tkaniny - www.linenmode.com - nie ma nic piêkniejszego ni¿ poczucie bezgranicznej wolno¶ci! NIE ZNAJD¡ PAÑSTWO NIGDZIE INDZIEJ, GDY ZOSTA£Y WYPRODUKOWANE PRZEZ NASZYCH CZO£UJ¡CYCH EXPORTERÓW; BEZPO¦REDNIO DLA LENPOLSKA W OGRANICZONEJ ILO¦CI/EXPOS & NASZA OFERTA: LINEN BOUTIQUE_BG/ECOLOGICAL MODE CONCEPTION. OFERUJEMY NIEDO¦CIGNIONY KOMFORT I JAKO¦Æ POLSKIEGO LNU NAJBARDZIEJ NATURALNEGO W£ÓKNA NA ¦WIECIE. CLASSIC BEAUTY OF LINEN. Nasi projektanci celebruj± swobodê i namawiaj± nas do odnalezienia luzu tak¿e w modzie.
THEY SPECIALIZE IN PRODUCTION PURE LINEN AD LINEN-COTTON FABRICS_kraj pochodzenia Polska.
OD CZASU STWORZENIA LINENMODE BOUTIQUE_BG/DURABLE - uwspó³cze¶niona w dziejach Polski wersja kultowego stylu polskich opowie¶ci ludowych - balansujemy na granicy innowacji i tradycji. W ten sposób jeste¶my wierni zwyk³emu opisowi atutu, który zachwyca u¿ytkowników: subtelno¶ci± formy, zaawansowan± technologi±, nowoczesnymi rozwi±zaniami lnianego produktu - Trade Shows Worldwide - Poland ( ... ). ... W naturalny sposób jest dla nas dziedzictwem, którego pielêgnacja od lat stanowi nieustanne wyzwanie ³±cz±c w sobie klasykê z nowoczesnymi sposobami ich interpretacji_"..." BY VC_proste ³±czenie tego co najlepsze w starym i nowym_ równie¿ "TALK SMALL BY YOU ..." na znanej wystawie Frankfurt Messe przy ulicy Ludwig-Erhard-Anlage 1
2014/15 ... we Frankfurcie nad Menem: TURN TOWARDS POLAND;
PREDEFINIOWANA PROFESJONALNA ECO-KOLEKCJA LENPOLSKA_- futurystyczny ¶wiat linen mode, bardziej aktualne ni¿ to co kiedy¶ mówi³am/LINEN MODE AU COURANT O:) INWESTYCJA W KOLEJNE STARANNIE WYBRANE PROJEKTY/INNOWACJE,
W SCI¦LE OKRE¦LONYCH STANDARDACH. TO PODSTAWA STYLU - 100% PURE LINEN_NATURAL.
Czêsto nasze samopoczucie jest warunkowane przez otoczenie, ale dziêki lnianym produktom LINENmode.YOU/BG, to otoczenie mo¿e dostosowaæ siê do Twojego nastroju. OUR EXPERIENCE TELLS ME THAT SUCH SOLUTION_
IT'S ABOUT YOU BEING UNIQUE_IT'S ABOUT THE PLEASURE TO TRY PURE LINEN. D±¿ymy do tego, ¿eby nasz produkt móg³ pretendowaæ do miana dzie³a sztuki/haute couture. Kszta³ty, proporcje, kolory dostosowujemy do aktualnych trendów ¶wiatowego designu. YOU HAVE A LOOK AT THE CREATIVE ENERGIES OF THE WHOLE YEAR. OPEN TO YOU EXCEPTIONAL LINEN PLACE. 
Mo¿esz zrealizowaæ wizje swojego domu z najodpowiedniejszymi lnianymi produktami z LINENmode.YOU/BG THE MUST-ATTEND LINEN FASHION EVENT. WE INVITE YOU TO CHOOSE THE TYPE AND COLOUR OF THE LINEN FABRICS. 
LINENmode.YOU/BG HOUSE TOUR AWARDS SEASON. WE RETAIN FOR ANY FURTHER INFORMATION YOU MIGHT NEED.
WITH BEST REGARDS,
MME BEATA GIZIÑSKA, EXPERIANCE A SHOW FULL OF EVENTS. TO PARTICIPATE IN THIS UNIQUE EVENT, SIGN UP NOW!
OCCASIONS:
WEDDINGS; BIRTHDAYS; BABY SHOWERS; CORPORATE; TALK SMALL BY ST VALENTINES DAY; CHRISTMAS.
Nie zapominajmy o naszym wielkanocnym zaj±czku, to nie jest wcale taki zwyk³y zaj±czek, wiêc dbajmy o niego"_:)
Ka¿dego sezonu pracujemy w sprawdzonym gronie starannie wybranych talentów, przyjació³ z wizj±,
co pozwala stworzyæ wymarzone lniane aran¿acje: ka¿da kreowana z osobna, które czyni± nasze ¿ycie troszkê lepszymi. 
Paleta sk³adaj±ca siê z wykoñczeñ, odcieni i struktur. W zestawieniu materia³y lniane kreuj± jednocze¶nie nowoczesny
i ponadczasowy klasyczny wygl±d, który dla przesz³o¶ci w tym antura¿u znajduje miejsce w tera¼niejszo¶ci w duecie. 
LENPOLSKA celebruje ka¿dy event globalnie!! IN LINO VERITAS - Ladies hobby - Przedstawiamy w naszym Studio ulubione  lniane aran¿acje, wstêpne podgl±dy projektów w ¶ci¶le wyznaczonych standardach - zatwierdzone przez mistrzów ¦wiata.
Jest mo¿liwo¶æ wyboru rodzaju oraz kolorystyki lnianych tkanin. A wyrobów ¶wi±tecznych i okazjonalnych w sezonie. 
Moda na len, w której panuje spokój i harmonia stylistyczna. G³ówn± zalet± s± kolekcje odnawialne.
Od klasycznego umiaru do prowokacji: len fabrycznie dekatyzowany i prasowany lub gnieciony i zmiêkczany. 
Kolorystyka harmonizuje z natur±. To miejsce bêd±ce jednocze¶nie pracowni± projektow±.  
Inwestycja 
w kolejne starannie wybrane  projekty lniane, których rozwój jest wspierany przez profesjonalistów.

To prawdziwy len o wszechstronnych walorach i wyj±tkowych w³a¶ciwo¶ciach i sposób jego zastosowania.
To lniane aran¿acje wykonane z w³asnych lnianych tkanin ( z kontraktacji inwestora: kraj pochodzenia Polska )
i wyrobów wg naszego projektu, co daje gwarancjê zdrowia cia³a i umys³u. 
To zmys³owa uczta dla tych, którzy s± mi³o¶nikami lnu, aby prawdziwie cieszyæ siê ekstrawagancj± czerpan± z natury. 
Priorytetowo proponujemy  kompleksowe wykonanie a
ran¿acji okien z wyselekcjonowanych lnianych tkanin, 
z mo¿liwo¶ci± monta¿u systemów: na ko³ach do rury fi 30 - stal polerowana, bryty pojedyncze szer.150x320 cm wysoko¶ci lub inne rozmiary; Koszt szycia ³±cznie z kosztem kó³ i nabiciem.
Szlachetny len szczególnie piêknie wygl±da, gdy prze¶wieca przez niego s³oneczne ¶wiat³o.
Firany ze zwiewnego i przejrzystego lnu o splocie subtelnej siateczki, która idealnie nadaje siê do dekorowania okien, gdy¿ tego rodzaju tkanina prze¶wituje a jednocze¶nie wycienia ( s³oneczne ¶wiat³o ), utrzymuj±c pogodny nastrój; 
Lniane zas³ony z grubszych lnów, zas³aniaj± lub suto marszczone ciê¿kie, szyte podwójnie zaciemniaj±;
Systemy i monta¿ rolet rzymskich - ( ka¿da lniana roleta po ca³kowitym roz³o¿eniu jest prost± bryt± z modu³ami ); 
I przesuwne wielotorowe mechanizmy wraz z doborem lnianych przes³on z interpretacj± i analiz± oraz monta¿em. 
A tak¿e aran¿acje sto³u: obrusy z lnu, gdy¿ len wci±¿ pozostaje bezkonkurencyjn± tkanin±, najlepsz± na serwety, serwetki i bie¿niki (z mere¿k±, z baratto, z haftem, z plis±, z koronk±) i inne okazjonalne realizacje tematów. 
Kola¿ wg ¼ród³a inspiracji i harmonia kolorów.
Równie¿ tapicerka  tkaninami lnianymi czy poszewki lub narzuty ( typowe lniane tkaniny maj±ce du¿y wska¼nik wytrzyma³o¶ci na rozerwanie i rozdarcie ) - realizujemy to kompleksowo jak ju¿ co¶ konkretnego Siê u nas kupuje
np.: szycie poduchy z wype³nieniem (pianka wysokoelastyczna najwy¿szej jako¶ci) w tkaninie powierzonej (inwestora) - 
- dot. szycia prostego, bez pikowañ, przeszyæ, kedr; Oraz po¶ciel - proponowane tu s± g³ównie lny barwione 
na naturalny odcieñ, z po¶wiat± w jednym tonie lub kolorystyka w zale¿no¶ci od tego jaki efekt chcemy uzyskaæ - 
lny zmiêkczane, bardzo przyjemne w dotyku - miêkie i lekkie, a nawet maj±ce cudowne w³a¶ciwo¶ci: zatrzymuj±ce Zim± ciep³o w organizmie a ch³odz±ce i przewiewne Latem - ma³o tego zawsze koj±ce. Ludzie nie maj± stresu. 
D±¿±c do zdrowego trybu ¿ycia w otoczeniu subtelnej urody lnu, uzyskujemy efekt przytulno¶ci i bezpretensjonalno¶ci. 
Zbli¿enie siê do natury trudno sobie wyobraziæ bez tzw."najbli¿szej cia³u koszuli" tzn. lnianej odzie¿y, uwa¿anej za cenniejsz± od z³ota - jedn± z najdro¿szych, której zalety naj³atwiej doceniæ, gdy¿ wykazuje dzia³anie anytybakteryjne, jest przewiewna oraz higroskopijna, nie wywo³uje podra¿nieñ i uczuleñ, dlatego te¿ oferta lnianych ubrañ jest dope³nieniem  naszej edycji i cieszy siê nies³abn±c± popularno¶ci± ka¿dego roku.  
Walory u¿ytkowe i zdrowotne lnu s± znane od kilku tysiêcy lat i to, ¿e len ma szeroki zakres zastosowañ.
Najpo¿yteczniejszy, zawsze elegancki len starzeje siê jak dobre wino - jest ponadczasowy. Piêkno ma swoj± metodê. 
Czas dzia³a na jego korzy¶æ. Odkryty skarb, znajd¼ swój; studio@gizinska.waw.pl  -  starts today.

Today, come find the Inspiration on LINEN MODE

LNIANE ARAN¯ACJE to kompozycja wielu wyselekcjonowanych lnów z Polski, 
wyprodukowane przez naszych czo³uj±cych eksporterów bezpo¶rednio dla L'APPARTEMENT_LI/DESIGN;  
LE WEEKEND DE LI MODE_LA CHAMBRE HABILLEE
LENPOLSKA - ( patrz  (614) 215-4975 ); (patrz 888-463-1806);
(patrz Tkaniny); 9569262148 DESIGNMESSE;
(patrz Kontakt )( patrz Sklepik  Internetowy ).

( Jo³ - Od: Kote_kitziaponiatowski - Wszystkiego Najlepszego :)

 

 

 

 

 

 

bureaucratist(208) 492-6157Salic4799256922972-412-8195(760) 241-43817055465247952-207-862186592543602155513421740-897-9299