WETLAND GARDEN

מתקן טיהור מים ניסיוני בקיבוץ מעברות

  מצגת הקמת האתר         985-575-4827        תיאור השיטה       אלבום תמונות      7708423968   

  בדיקות עכירות       בדיקות מים        דו"ח של מכון ערבה       502-615-9946      6516291794

 בבי"ס שדות לוקחים מאת המים בידיים - מצגת תאור תהליך הקמת מתקן לטיפול במים אפורים

מדריך להקמת מיתקן ביתי לטיהור מים אפורים באגן ירוק       תוכניות ושרטוטים

הנחיות חליפיות להשבת במים אפורים

הצעה לטיפול במי נגר של כבישים - ארנון גורן

                        Om Al-Reehan Project - 2008  

**חדש**  מתקן סינון אנכי במיכלים עם חצץ וצמחים   **חדש**

 

(262) 451-7194

ארנון גורן - זוכה

"הגלובוס הירוק" 2009